dla klientów

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku informuje, że:

 

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3
   w Lęborku, z siedzibą ul. Kossaka 103, 84-300 Lębork ;
  2. W Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest
   nim Pan Piotr Przyborowski, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
   gryfinspektor@gmail.com;
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku przetwarza dane osobowe zgodnie
   z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych:

 

  • w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • w celu wypełnienia ciążących na Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku obowiązków
   prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
   (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650),
  • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
  • w celu marketingu i promocji Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku, w tym prowadzenia
   konkursów, publikacji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (art. 6 ust.
   1 lit a RODO),
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
   Szkołę Podstawową
   nr 3 w Lęborku (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

  1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia
   postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne
   podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych
   osobowych w imieniu Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku;
  2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
   trzeciego;
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny
   do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:

 

  • w celu zawarcia i wykonania umów – do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym
   czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych
   roszczeń,
  • w celu wypełnienia ciążących na Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku obowiązków
   prawnych – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
  • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do czasu wycofania zgody na takie
   przetwarzanie,
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
   Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do
   czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę
  • tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub
  • do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują
  • prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
   sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
   prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
   wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
   przed jej cofnięciem;
  • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
   iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
   ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
   realizacji usługi bądź umowy;
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
   w formie profilowania.
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny
   niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Skip to content