Wewnątrzszkolny system orientacji / doradztwa zawodowego

 

Cele ogólne doradztwa zawodowego

 1. Doradztwo zawodowe prowadzone w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku im. Olimpijczyków Polskich polega na realizacji w szkole, działań w celu wspierania dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, które prowadzą do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych przez uczniów.
 2. Doradzwo zawodowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku im. Olimpijczyków Polskich jest realizowane w poniższych formach:
 • orientacji zawodowej w klasach I-VI szkoły podstawowej;
 • doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej;
 1. Orientację zawodową w klasach I-VI szkoły podstawowej stanowi ogół działań
  o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I–VI szkoły podstawowej pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji, poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Orientacja zawodowa jest realizowana na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, czyli na lekcjach przedmiotowych, godzinach wychowawczych oraz w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanych w planie organizacyjnym szkoły.
 2. Doradztwo zawodowe stanowią uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych oraz zawodowych. Mają one na celu ułatwienie uczniom dokonanie wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, uwzględniając ich zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje zawodowe, a także wiedzę na temat systemu edukacji i rynku pracy.
 3. Doradztwa zawodowe realizowane jest :
 • w klasach VII-VIII w formie zajęć doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin dydaktycznych w ciągu roku szkolnego;
 • w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • na zajęciach przedmiotowych;
 • na lekcjach z wychowawcą.

Powyższe formy realizacji doradztwa zawodowego stanowią podstawę do opracowania spójnego programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny.

 • Cele szczegółowe doradztwa zawodowego
 1. Orientacja zawodowa prowadzona w klasach I-VI szkoły podstawowej ma na celu:
 • wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka;
 • zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, które człowiek może wykonywać;
 • uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości;
 • zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu;
 • poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia;
 • rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości.
 1. Doradztwo zawodowe w klasach VII -VIII ma na celu:
 • odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji;
 • motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu;
 • rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
 • wdrażanie uczniów do samopoznania;
 • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;
 • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;
 • wyrabianie szacunku dla samego siebie;
 • poznanie możliwych form zatrudnienia;
 • poznanie lokalnego rynku pracy;
 • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;
 • poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych;
 • poznawanie różnych zawodów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Organizacja doradztwa zawodowego w szkole
 1. Za organizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły.
 2. W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego. Do zadań doradcy zawodowego należy:
 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane
  z realizacją doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej;
 • opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami, psychologami lub pedagogami, programu rocznego doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;
 • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w tym programie;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
  w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspieranie rodziców w działaniach doradczych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z własnym dzieckiem;
 • planowanie i prowadzenie w ramach Wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli form szkoleniowych dla rady pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych;
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w planowaniu kariery zawodowej;
 • systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.;
 • stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie
  i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);
 • stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji
  o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem zawodowym);
 • prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań oraz efektywności i funkcjonalności systemu doradztwa zawodowego w szkole.
 1. W ramach doradztwa zawodowego prowadzone są następujące działania:
 • indywidualne spotkania doradcze z uczniami i ich rodzicami;
 • podejmowanie tematyki związanej z planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej podczas godzin wychowawczych;
 • spotkania z rodzicami służące przygotowaniu ich do wspierania dzieci w projektowaniu przyszłej kariery zawodowej;
 • wizyty w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach;
 • udział uczniów w dniach otwartych, targach szkół, dniach kariery;
 • organizacja projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych, dni talentów i innych wydarzeń szkolnych nastawionych na poznawanie i prezentowanie uczniowskich uzdolnień i zainteresowań;
 • uczestnictwo uczniów w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych;
 • współpraca ze szkołami wyższego szczebla, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju uczniów;
 • rozwijanie szkolnych zasobów informacji i wiedzy o świecie zawodów i sposobach odkrywania własnych predyspozycji i zainteresowań;
 • udzielanie wsparcia w podejmowaniu tematyki związanej z doradztwem nauczycielom pracującym w szkole;
 • badanie losów absolwentów szkoły.

 • Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności
 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:
 • wychowawców;
 • nauczycieli przedmiotu;
 • pedagoga szkolnego;
 • psychologa szkolnego;
 • bibliotekarzy;
 • szkolnego lidera doradztwa zawodowego;
 • pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej);
 • rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-eduka
 1. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie oraz ich rodzice.
 2. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców:
 • rady pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze:
 1. utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na każdy rok szkolny,
 2. realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej;
 • w klasach I-VI:
 1. prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy,
 2. zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów;
 • w klasach VII-VIII:
 1. zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej,
 2. prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,
 3. prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu,
 4. podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów,
 5. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 6. prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:
 • pogłębianie informacji o zawodach,
 • zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego,
 • zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego;
 1. konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
 2. podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 3. indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, emocjonalne, rodzinne.
 4. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Podmioty współpracujące ze szkołą

 1. Podmiotami współpracującymi ze szkołą przy realizacji WSDZ są:
  • 1) pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
  • 2) pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy;
  • 3) pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego;
  • 4) pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP;
  • 5) organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji;
  • 6) przedstawiciele szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych;
  • 7) rodzice;
  • 8) inne osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy zakładów pracy, przedstawiciele zawodów, pracownicy organizacji pozarządowych itd.), absolwenci szkoły.

Szkolne zasoby z zakresu doradztwa zawodowego

 1. Szkoła gromadzi i sukcesywnie poszerza własne zasoby służące realizacji doradztwa zawodowego. Są to, m.in.:
  • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego;
  • opracowywany co roku i zatwierdzany przez dyrektora program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny;
  • szkolny doradca zawodowy;
  • narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;
  • materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego gromadzone w bibliotece: filmy, scenariusze, plakaty, broszury, publikacje;
  • materiały gromadzone w związku z organizacją wydarzeń, takich jak dni kariery, projekty edukacyjne, spotkania z przedstawicielami świat zawodów itp.
  • zasoby internetowe, w tym zasoby ORE;
  • informacje o losach absolwentów;
  • programy komputerowe;
  • informacje i dane dostępne w zakładce strony internetowej szkoły.
Skip to content