INFORMACJE NA TEMAT NAUKI ZDALNEJ

INFORMACJE NA TEMAT NAUKI ZDALNEJ

Drodzy Rodzice!

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

Od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r. na obszarze naszego kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

 

W związku z powyższym rozporządzeniem przedstawiam Państwu organizację pracy w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku od 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r.:

1. Uczniowie wszystkich klas przechodzą na kształcenie zdalne. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy użyciu aplikacji TEAMS. Proszę wszystkich uczniów o zalogowanie się na platformę TEAMS i uczestnictwo w zajęciach.

2. Szkoła organizuje opiekę świetlicową w godzinach 6.55-16.00 dla dzieci klas I-III (dotyczy uczniów, którym rodzice, nie mogą zapewnić opieki). Zainteresowani rodzice przesyłają do piątku tj. do 17.12.2021r. wniosek do dyrektora szkoły o zapewnienie opieki świetlicowej na adres mailowy: sp3lebo@poczta.onet.pl. We wniosku należy wskazać w jakich dniach i jakich godzinach dziecko będzie przebywało w szkole. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych będą miały możliwość udziału w nauczaniu zdalnym zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

3. Zapewniamy na terenie szkoły udział w zdalnym nauczaniu (zgodnie z planem lekcji danej klasy), tylko i wyłącznie dla dzieci, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Rodzice tych dzieci przesyłają do piątku, tj. 17.12.2021r. wniosek do dyrektora szkoły o zorganizowanie zdalnego nauczania w szkole na adres mailowy: sp3lebo@poczta.onet.pl.

4. We wskazanym terminie nie będzie funkcjonowała kuchnia i stołówka.

5. Wszystkich uczniów obowiązuje aktualny plan lekcji.

6. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły dla uczniów klas VIII mogą odbywać się na terenie szkoły konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. O fakcie poinformuje uczniów nauczyciel prowadzący.

7. W dniach od 20 do 22 grudnia 2021r. dla uczniów klas IV- VIII mogą odbywać się na terenie szkoły zajęcia wspomagające, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. O odbywanych zajęciach poinformuje uczniów nauczyciel prowadzący.

8.Dla uczniów, którzy nie dysponują sprzętem do nauki zdalnej, rodzice mogą wypożyczyć iPady na podstawie umowy użyczenia. W celu sporządzenia umowy i wydania sprzętu prosimy o kontakt z sekretarzem szkoły, p. Natalią Zając. Odbiór sprzętu w dniu 17 grudnia 2021 w godz. 8.00-15.00.

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021r. Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania. Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 dzień 7 stycznia 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia w tym dniu opiekę na świetlicy szkolnej uczniom, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Z poważaniem

Mariola Małecka

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku

 

Uczestniczymy w programach:

bezpieczne_wakacje_180_150
Skip to content